Klachtrecht gedetineerden

NIET EENS MET OVERPLAATSING?

 

NIET EENS MET BESLISSING DIRECTEUR?

 

GEEN VERLOF GEKREGEN?

 

GEEN DETENTIEFASERING?

 

KLACHT BIJ DE COMISSIE VAN TOEZICHT?

 

IN BEROEP TEGEN DE UITSPRAAK VAN DE COMMISSIE?

 

 

Naar de HomepageDirect contact via email
Gratis eerste gesprek
Spoed? bel  24/7  0612358539

 

 

 

 

 

Klacht

Een gedetineerde kan een klacht indienen tegen een beslissing van de directeur van de PI of tegen een beslissing die namens de directeur, door bijvoorbeeld een andere leidinggevende of een PIW'er, is genomen. De klacht moet uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende beslissing schriftelijk worden ingediend bij de Commissie van Toezicht. Omdat de regels van de Penitentiaire Beginselenwet complex zijn, is het vaak verstandig om je bij de klachtprocedure te laten bijstaan door een advocaat. De gedetineerde kan zich zowel bij het indienen van de schriftelijke klacht als bij de mondelinge behandeling bij de Commissie van Toezicht laten bijstaan door een advocaat. Mocht u of uw gedetineerde familielid/vriend van onze diensten gebruik willen maken, vult u dan zo spoedig mogelijk het formulier in. Rechtsbijstand aan gedetineerden is in principe kosteloos.

 

Beroep bij RSJ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming)

Tegen de uitspraak van de beklagcommissie (Commissie van Toezicht) kunnen zowel de directeur als de klager (de gedetineerde) beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de RSJ. Ook dit beroep moet uiterlijk binnen zeven dagen na de ontvangst van het afschrift van de uitspraak, dan wel binnen 7 dagen na na de mondelinge uitspraak, worden ingediend. Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend en wordt doorgaans tijdens een hoorziiting behandeld. Ook hierbij kan de gedetineerde zich laten bijstaan door een advocaat en is de rechtsbijstand in principe kosteloos.

Bezwaarschrift tegen plaatsing of overplaatsing

 

  • Een gedetineerde wordt door de Selectiefunctionaris in een bepaalde Penitentiaire Inrichting (PI) geplaatst en daarbinnen in een bepaald regime of Penitentiair Programma. Soms is de plaatsing van de gedetineerde heel ver van zijn familie of vrienden. Soms wordt een gedetineerde ook tegen zijn/haar zin overgeplaatst naar een andere PI. Ook kan het zijn dan de deelname aan een bepaald Penitentiair Programma tegen zijn/haar zin wordt beëindigd. Een gedetineerde heeft dan ook het recht om tegen de plaatsing in een bepaalde PI, tegen een overplaatsing of tegen de beëindiging aan deelname aan een Penitantiair Programma een bezwaarschrift in te dienen bij diezelfde Selectiefunctionaris. Dit moet uiterlijk binnen 7 dagen na de beslissing van de Selectiefunctionaris.

Verzoekschrift plaatsing / overplaatsing

  • Een gedetineerde kan ook een verzoek bij de Selectiefunctionaris indienen om geplaatst te worden in een bepaalde PI of overgeplaatst te worden. Ook kan een gedetineerde een verzoek indienen om deel te nemen aan een bepaald Penitantiair Programma.

Bij het indienen van het bezwaarschrift of het verzoekschrift bij de Selectiefunctionaris kunnen wij u zeker van dienst zijn.

 

Beroep tegen afwijzing van het bezwaarschrift / verzoekschrift bij RSJ

 

  • Mocht de Selectiefunctionaris het bezwaarschrift of verzoekschrift afwijzen, dan kan daar wederom uiterlijk binnen 7 dagen beroep tegen worden ingesteld bij de RSJ.

Ook bij het indienen van het beroepschrift en bij de hoorzitting bij de RSJ kunnen wij u zeker van dienst zijn.

Een gedetineerde in heeft sommige gevallen recht op verlof.

Incidenteel verlof

Zo kan, onder bepaalde voorwaarden een gedetineerde -al dan niet onder begeleiding - tijdelijk de inrichting verlaten (het zogenaamde incidenteel verlof) als er bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie is of voor kraambezoek aan de levenspartner van de gedetineerde en het pasgeboren kind. (zie art art. 21 - 33 PBW).

Algemeen verlof

Onder bepaalde voorwaarden komen gedetineerden ook in aanmerking voor algemeen verlof. Algemeen verlof kan bijvoorbeeld worden verleend als de veroordeling onherrroepelijk is, de gedetineerde ten minste een derde deel van de opgelegde straf heeft ondergaan en het strafrestant nog ten minste 3 maanden maar ten hoogste een jaar bedraagt.

Strafonderbreking

Daarnaast kan de straf onder bijzondere voorwaarden worden onderbroken, bijvoorbeeld wegens zodanige bijzondere omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer, dat niet kan worden volstaan met een andere vorm van verlof.

Klacht tegen weigering verlof

In het algemeen beslist de directeur over het verzochte verlof. Tegen de beslissing van de directeur kan een klacht worden ingediend, bij afwijzing van de klacht kan eventueel beroep worden ingesteld. Ook hierbij kunnen wij u zeker van dienst zijn.

Klachten over medisch handelen

De gedetineerde kan beroep indienen tegen het medisch handelen van een inrichtingsarts. De regeling heeft niet alleen betrekking op beslissingen van de ‘gewone’ inrichtingsarts, maar ook op die van bijvoorbeeld de tandarts en psychiater. Bovendien vallen onder de inrichtingsarts ook de verpleegkundigen en andere hulpverleners die door de inrichtingsarts bij de zorg aan gedetineerden zijn betrokken (de Medische Dienst).

(bron:www.commissievantoezicht.nl

 

Voor meer informatie 'klik hier'

Ook in de Justitiële Jeugdinrichtingen kunnen er natuurlijk fouten worden gemaakt en kunnen er rechten van de jeugdigen worden geschonden. Voor minderjarigen geldt dat ze tegen de verschillende partijen waarmee ze te maken hebben in de Jeugdinrichting kunnen klagen. Dit klachtrecht voor minderjarigen wordt geregeld in de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen.

 

Omdat detentie, zeker voor minderjarigen, de meest vergaande en ingrijpende maatregel is, is het ontzettend belangrijk dat minderjarigen met respect worden behandeld. De inbreuken op hun rechten dienen zo veel mogelijk beperkt te worden en er mogen geen willekeurige of onbegrijpelijke  beslissingen worden genomen. De regels van het klachtrecht zijn vaak complex. Vaak komen de jeugdigen er gelukkig met de groepsleiding, soms via bemiddeling, wel uit. Als dat niet lukt is het raadzaam om een klacht in te dienen en daar ook professionele juridische bijstand bij te hebben. Hierbij kunnen wij u of uw kind zeker van dienst zijn.

 

 

Detentie is de meest vergaande vorm van de beperking van uw rechten. Uw familielid of dierbare is geheel afhankelijk van de beslissingen van de Directeur, de medewerkers of de artsen van de betreffende Penitentiaire Inrichting. Hierbij worden ook wel eens fouten gemaakt of rechten geschonden en dan bestaat daarvoor het klachtrecht. Binnen 7 dagen na de beslissing moet er dan ook een klacht worden ingediend. Snelheid en informatie zijn daarom heel belangrijk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, contact met u op voor een gratis eerste gesprek. Wij kunnen u zeker van dienst zijn!

 

   
Uw naam*   ***
Uw voorletters  
Adres  
Postcode   bijv. 1234AB
Plaats  
Telefoonnummer*  
Emailadres*   *.A.u.b. een geldig emailadres
Parketnummer  
Instantie  
     
Toelichting probleem  
Akkoord*   !!! Met het versturen van dit formulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en de beperking van de aansprakelijkheid van VANDEWEERD ADVOCATUUR.